Stichting Roer

OAT Accountancy examentraining!

Cesuur Bachelor / Post Bachelor voor Externe Verslaggeving

De afgestudeerde hbo-bachelor accountancy is in staat om een jaarrekening samen te stellen die voldoet aan alle eisen die de Nederlandse wet- en regelgeving daaraan stelt (operationele kennis van Dutch GAAP). Voorts beschikt de bachelor afgestudeerde over kennis van IFRS op basisniveau. In de vervolgopleiding dient vervolgens verdieping plaats te vinden op het gebied van IFRS en kan het analytische vermogen verder worden uitgebouwd door middel van onder meer de analyse van jaarrekeningen van (beursgenoteerde) ondernemingen.

(Kern)onderwerpen toetsing Externe verslaggeving in de OAT

De toetsing op bachelor niveau door middel van de Over All Toets richt zich primair op het praktisch kunnen toepassen van de gedurende de opleiding verworven kennis in een case specifieke omgeving. Bij de OAT wordt de praktijk gesimuleerd waarbij in de voorbereidingsfase overleg kan plaatsvinden met collega studenten en in de uitvoeringsfase de in de praktijk gebruikte handboeken als naslagwerk geraadpleegd mogen worden. De toepassingsgerichte eindtermen voor het vakgebied externe verslaggeving richten zich primair op het op de juiste wijze kunnen verwerken van gebeurtenissen en transacties in de balans, de winst-en verliesrekening en in de toelichting daarop en in het kasstroomoverzicht, alsmede het overzicht van het totaalresultaat en het mutatie-overzicht van het eigen vermogen. De OAT beperkt zich daarbij tot de Nederlandse wet- en regelgeving.

Bij de toetsing kunnen in principe alle posten die voorkomen in de jaarrekening van een (middel)grote rechtspersoon aan bod komen. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen het verwerken van reguliere enkelvoudige posten in de jaarrekening en de meer specialistische posten als pensioenen, financiële instrumenten, personeelsopties en complexe, met elkaar samenhangende thema’s zoals de verwerking van kapitaalbelangen of de verwerking van winstbelasting etc. Posten waarvoor ook in de beroepspraktijk vaak een deskundige zal worden geraadpleegd in bijzondere situaties.

Beheersingsniveaus

Uit de recent (11 juli 2013) verschenen onderzoekrapportage van het themaonderzoek naar niet-OOB-accountantsorganisaties door de AFM blijkt dat niet alleen de verwerking van de meer complexe posten als onderhanden projecten maar ook bijvoorbeeld de waardering van een post als voorraden tot ernstige tekortkomingen leidt. Dit vraagt om een adequate toetsing van niet alleen de complexe maar ook de reguliere posten die in vrijwel elke jaarrekening voorkomen en een goede afbakening van de grenzen aan de deskundigheid van een reguliere accountant. Gegeven de doelstellingen van het vakgebied externe verslaggeving en het beoogde bachelor niveau zal het beheersingsniveau in termen van de taxonomie van Bloom primair gericht zijn op het begrijpen en kunnen toepassen van de wet- en regelgeving en het kunnen analyseren van de reguliere enkelvoudige posten in de jaarrekening. Een meer diepgaande analyse van de meer complexe posten en thema’s kan vervolgens, in overeenstemming met de in het beroeps- en opleidingsprofiel geformuleerde doelstellingen plaats vinden in de post bachelor fase.

Toetsmatrijs Externe Verslaggeving in de OAT – Toetsplan OAT 2015-2016

 

Neem je deel aan de landelijke OAT Accountancy? Volg dan een examentraining! Wij bieden je de beste voorbereiding op je examen met aandacht voor CB, AO en uiteraard veel Externe Verslaggeving.

De trainingen zijn in Almere, op loopafstand van station Almere Centrum. Max. 15 studenten per klas. Kosten: € 175,- p.p. p. dag.